8 juni 2022

Verslag Algemene Ledenvergadering 1 juni 2022

Op 1 juni, de dag van onze 104e verjaardag, hielden we in onze kantine een algemene ledenvergadering. Onze voorzitter Hans de Leeuw, heette de ongeveer 50 aanwezigen van harte welkom.

Nadat hij kort stil had gestaan bij het afgelopen seizoen, gaf hij een toelichting op de stand van zaken rondom de mogelijke nieuwbouw van onze kantine en kleedkamers. De gemeente is met een onderzoek gestart naar de alternatieven voor de nieuwbouw van de Olympiahal. Eén van de mogelijkheden is om deze op onze vijfde veld te bouwen in combinatie met nieuwbouw voor Excelsior Maassluis. Natuurlijk is het maar zeer de vraag of dit haalbaar is en als dat al het geval is, zullen we nog de nodige hobbels genomen moeten worden. Het goede nieuws is dat er in ieder geval beweging in het dossier zit.

Onze penningmeester Harald Lourens gaf vervolgens een toelichting op de voorlopige cijfers tot en met mei 2022. Het is in financieel opzicht een bijzonder clubjaar. Een jaar met bijzondere baten zoals de premies uit de KNVB beker en de Corona steun van de overheid. Anderzijds ook bijzondere lasten zoals de vernieuwing van het dak achter de tribune, de nieuwe kozijnen aan de zijde van het terras en de drastische verbouwing van de kantine. We zullen het jaar met een mooi positief resultaat afsluiten.

De begroting voor het volgend seizoen kent meer uitdagingen. De kosten van onder meer energie, maar ook vervoer en betaalde krachten nemen toe. De vergadering stemde in met een verhoging van de contributie en de top sportbijdrage om zo de begroting met een positief saldo sluitend te kunnen maken.

Unaniem werden Jorrit de Koeijer en Peter van Velzen tot lid van het bestuur gekozen. De voorzitter bedankte Natasha Riedijk en Remco Langendijk die afscheid namen van ons bestuur.

Na de pauze werden de leden bijgepraat over de status van het nieuwe beleidsplan. De belangrijkste uitkomsten van de gehouden enquete en de twee avonden onder leiding van Eric Gudde werden gedeeld. Er zijn een vijftal werkgroepen uit de leden aan de slag, met als onderwerpen:

  • Wat is het DNA van onze vereniging, wat voor vereniging willen we zijn en voor wie
  • Commercie, hoe vergroten we de inkomsten.
  • Vrijwilligers, hoe lossen we het nijpend tekort aan vrijwilligers op.
  • Hoe combineren we de topsport met de breedtesport.
  • Governance, wat is de beste structuur voor Excelsior Maassluis.

In het najaar wordt het proces afgerond en zal het nieuwe beleidsplan worden gepresenteerd. Met sommige zaken gaan we echter al aan de slag. Zo was de vergadering met het bestuur van mening dat we vrijwilligers werk binnen onze vereniging minder vrijwillig moeten maken. Zonder een zekere verplichting kunnen we onder meer de kantine niet open houden. Op korte termijn zullen we jullie nader berichten over onze plannen op dit gebied.

Aan het eind van de vergadering bedankte de voorzitter Dick van der Kooij, Peet Pieters en Henny Breevaart voor hun jarenlange inzet als bestuur van de vrienden van Excelsior Maassluis. Met name Henny als voorzitter heeft jarenlang een belangrijke bijdrage geleverd. De vrienden geven regelmatig een bijdrage van de vereniging als zaken moeten worden gerealiseerd die de we als vereniging moeilijk kunnen bekostigen. Een oproep om lid te worden van de vrienden is dan ook zeker op zijn plaats.

Tot slot werden diverse jubilarissen in het zonnetje gezet. Zo waren onder meer een vijftal leden al 60 jaar lid van onze vereniging. Een zevental leden zelf 70 jaar. Het zegt iets over de verbondenheid van leden met onze mooi vereniging.