Waarom een commissie Normen en Waarden?

De Cie N&W (commissie normen en waarden) is ingesteld door het dagelijks bestuur. Zij is in het leven geroepen om de normen en waarden, zoals deze in de gedragscode zijn vastgesteld, te borgen. De Cie N&W is ingesteld om bij niet-voetbal gerelateerde incidenten op te treden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitschelden van de trainer, wangedrag op en rond het voetbalveld etc.

Doel is, met of zonder sanctie, bewustwording bij de betrokkene(n) te bewerkstelligen waardoor er voortaan gedrag wordt vertoond welke in de lijn ligt van de opgestelde gedragscode van Excelsior-M.

Gedragscode

Excelsior-M is een voetbalvereniging die open staat voor iedereen die op sportieve wijze in verenigingsverband sport wil bedrijven. Excelsior-M wil een sfeer creëren waarin iedereen – van jong tot oud – zich prettig en veilig voelt en zich als een waardig lid van de vereniging gedraagt.

Om hieraan richting te geven is een gedragscode met regels opgesteld, zodat voor iedereen duidelijk is wat er van hem/haar wordt verwacht. Deze gedragscode is terug te vinden en na te lezen op onze website onder het kopje ‘informatie” in de blauwe bovenbalk.

Wie melden een incident aan de commissie?

Elk lid van de voetbalvereniging kan incidenten aangeven bij de Cie N&W.

Wanneer meld ik een incident?

In eerste instantie gaat de commissie ervan uit dat de trainers, begeleiders, aanvoerders en andere leden zelf voor een oplossing zorgen naar aanleiding van een incident. Als de aanmelder redelijkerwijs niet zelf meer kan worden geacht voor een oplossing zorg te dragen, kan de Cie N&W het incident uit handen nemen en vervolgacties ondernemen.

Hoe meld ik een incident?

Aangifte van een incident dient ten allen tijde schriftelijk te worden gedaan middels het invullen van het aanmeldingsformulier en dit te mailen naar commissieNW@excelsior-m.nl Dit aanmeldingsformulier vindt u op onze website onder het kopje “gedragscode”.

Wat gebeurt er met uw aangifte?

Na een aangifte gaat de commissie in beraad of zij de aangifte in behandeling zal nemen. Veelal volgt er een gesprek met de betrokken speler/persoon en eventueel ouders/verzorgers (jeugdlid). Getracht wordt om dit gesprek zo snel mogelijk te laten plaatsvinden, bij voorkeur binnen 1 week na melding. Na zowel de kant van de aangever als de betrokkene(n) gehoord te hebben, wordt er door de commissie direct uitspraak gedaan of later na overleg met het bestuur.

Welke maatregelen mag de commissie nemen?

De commissie mag alle maatregelen nemen, waaronder ook voorwaardelijke, die zij gepast acht. Uitzondering is ‘royement’, wat alleen door het bestuur mag worden opgelegd. De sancties kunnen variëren van klussen van dienstverlenende aard zoals het opruimen van de kantine, aanvegen van de kleedkamers etc. tot schorsingen voor (on)bepaalde tijd.

Kort samengevat

Ieder lid kan een incident melden, maar bij voorkeur de direct betrokken personen. In eerste instantie gaat de commissie ervan uit dat een incident door de aanmelder wordt opgelost. Een melding wordt schriftelijk, middels het aanmeldingsformulier op de website, gedaan en gemaild naar commissieNW@excelsior-m.nl .

De commissie bepaalt of zij de melding en behandeling neemt. Na een gesprek met betrokkenen wordt er ofwel direct ofwel na ruggespraak met het bestuur een uitspraak gedaan. De uitvoering van de maatregel wordt teruggekoppeld aan de commissie door de aangewezen personen.

© V.V. Excelsior M